18 มิถุยายน 2562 เลยประกาศปิดศึกษาธรรมชาติ พื้นที่เขตภูหลวง

ที่มา: https://www.naewna.com/local/420475

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง นำประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้มีการเผยแพร่เรื่องปิดการเข้าศึกษาธรรมชาติและพักแรมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เนื่องด้วยขณะนี้ได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน การเดินทางเข้าศึกษาธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจึงไม่สะดวก เป็นไปด้วยความยากลำบาก อันเนื่องมาจากสภาพเส้นทางที่มีความคดเคี้ยวสูงชัน ถนนลื่น รวมทั้งกิ่งไม้หักร่วงจากลมพายุ อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ที่เข้าไปศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ดังกล่าว และยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศที่สำคัญภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงได้ ดังนั้นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้วเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าไปศึกษาธรรมชาติ ลดการรบกวนถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของช้างป่า และเปิดโอกาสให้ระบบนิเวศภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ได้ฟื้นฟูตามกลไกธรรมชาติเป็นระบบนิเวศที่คงความสมบูรณ์ จึงปิดการเข้าศึกษาธรรมชาติและพักแรมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย และจำกัดยานพาหนะที่จะเข้ามาศึกษาธรรมชาติ โดยห้ามมิให้ใช้พาหนะประเภทจักรยานยนต์ และจักรยานเข้าในพื้นที่